Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor dienstverlening, verkoop en verhuren.

Artikel 1. Algemeen. 
 1.1. Behalve mits schriftelijke uitgedrukt tussen de twee partijen, zijn de betrekkingen tussen PANACHE EVENTS, hierna „de vennootschap“ vernoemd, en zijn klanten gebonden aan deze algemene voorwaarden voor dienstverlening, verkoop en verhuur die door de klant toegelaten worden, met inbegrip dat deze in tegenstrijdigheid zouden zijn met eigen algemene voorwaarden. Het feit voor de klant om deze algemene voorwaarden in zijn moedertaal niet ontvangen te hebben stelt hen niet vrij van hun toepassing. Deze algemene voorwaarden voor verkoop zijn permanent te raadplegen op de website van de vennootschap www.once-events.be, hetgeen aan het recto van elke offerte, kostenramingen, bestelbon en factuur zal terug te vinden zijn. 
 1.2. De algemene voorwaarden voor verkoop zijn op eenvoudige vraag beschikbaar. 
 1.3. De vennootschap behoudt zich het recht om zijn algemene voorwaarden aan te passen of te wijzigen om aan de gerechtelijke procedure te voldoen zonder de klant ervan persoonlijk op de hoogte te brengen en zonder mogelijkheid voor laatstgenoemde om op een willekeurige schadevergoeding aanspraak te maken. Het is dus aan de klant om periodiek te controleren of wijzigingen plaatsvonden. 
 1.4. Door het feit van de bestelling, wordt de klant verondersteld kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden voor dienstverrichting, verkoop en verhuur.

Artikel 2. Voorstel, kostenramingen, bestellingen en realisatie. 
 2.1. Het voorstel is slechts geldig voor een duur van 30 dagen, onder voorbehoud van wijziging ten gevolge van fout of weglating of wijziging van de aanwijzingen die door de klant worden geleverd, die een revisie van de prijs tot gevolg zouden kunnen hebben. Het voorstel verplicht de maatschappij slechts tot definitieve inwilliging van de bestelling bij de schriftelijke bevestiging van de prijs, voorwaarden en van de datum van de dienstverrichtingen, het verhuren van materiaal of de levertijd van gekochte goederen. De terugkeer van het aanbod dat voor overeenkomst door de klant wordt ondertekend, geldt als bestelling. Het aanbod hoort zich zonder BTW. 
 2.2. Als er uitstel van de uitkeringsdatum meer dan drie maanden is, kan het aanbod herzien te worden als de prijs van de levering en/of de gebruikte arbeidskrachten zijn gestegen met minstens 15%. Als het uitstel van datum plaatsvindt die een prijsverhoging veroorzaakt door het uitzonderlijke karakter van de gekozen datum (Nieuwjaar, eerste dagen van de vakantie, enz), zal het aanbod onmiddellijk worden herzien en gebonden worden aan de goedkeuring van de klant. 
 2.2. Behalve schriftelijke anders overeengekomen, zal de bestelling slechts na betaling van een voorschot van 50% van de som van de bestelling uitgevoerd worden, BTW inbegrepen. De maatschappij behoudt zich het recht voor, op elk moment en zonder voorafgaande rechtvaardiging, om de volledige betaling van de bestelling te eisen. 
 2.3. In geval van nietigverklaring van de bestelling van dienstverlening door de klant, zal de klant als vaste vergoeding 30% verschuldigd zijn indien 30 dagen voor uitvoeringsdatum en 50% indien de nietigverklaring minder dan 30 dagen voor uitvoeringsdatum zou plaatsvinden. Dit zonder dat de vennootschap de schade hoeft te rechtvaardigen. Als de nietigverklaring 1 week van het begin van de uitkeringen of verhuren plaatsvindt, zal het geheel van de bestelling gefactureerd worden. 
 2.4. De vennootschap behoudt zich het recht voor om tijdens de uitvoering elke wijziging aan te brengen die nuttig aan het project wordt geacht, als de omstandigheden het vereisen. Als moeilijkheden, ten gevolge van een gebrek aan inlichtingen, plotseling verschijnen, zal de vennootschap, in overleg met de klant of zonder zijn toestemming, het nodige uitvoeren als de urgentie het rechtvaardigt. In alle gevallen, zullen de aanvullende uitvoeringen aan de klant gefactureerd worden. Daarenboven zal de klant het risico van elke schade of verlies dragen ontstaan door onvolledige of verkeerde inlichtingen. 
 2.5. De vennootschap zal de projecten die hem door de klant zijn aangebracht alle zorgen van de goede huisvader worden toevertrouwd. Zij zal gehouden worden, met inbegrip van voor de naleving van de overeengekomen termijnen, slechts van een verplichting tot middel.

Artikel 3: Verhuren van materiaal. 
 3.1. Het gehuurde materiaal bevindt zich onder de gehele verantwoordelijkheid van de klant vanaf inbezitneming van het materiaal door de klant, dit tot de terugkeer van het materiaal, moment waar een inventaris zal opgezet worden. De vennootschap voert alles uit om materiaal in perfecte staat van werking te verhuren. De ontvangst van het materiaal heeft de inwilliging, onherroepelijk en zonder voorbehoud ervan tot gevolg, in de stand waarin hij zich bevindt. 
 3.2. Het verhuren en de terugkeer van het materiaal vinden in de lokalen van de maatschappij of om het even welke andere van te voren bepaalde plaats van gemeenschappelijke overeenkomst plaats, aan de data en uren zoals hernomen in de bestelbon. Elke achterstand in de teruggave van het gehuurde materiaal, zonder schriftelijk anders overeengekomen zal aan het dagtarief aangerekend worden. Daarenboven wordt er een vaste vergoeding van 15% van het gehele factuurbedrag aangerekend om de schade te dekken die aan de vennootschap wordt toegebracht, zonder dat zij enige schade hoeft te rechtvaardigen. 
 3.3. Behalve tegengestelde overeenkomst, komt de terugkeer van het gehuurde materiaal tussen 9:00 en 12:00 in de lokalen van de vennootschap en de afhaling tussen 13:00 en 17:00. 
 3.4. Bij de afhaling van het gehuurde materiaal, zal de klant een garantie overhandigen ofwel in cash, ofwel in de vorm van een cheque gelijkwaardig met 10% van het bedrag van het verhuurde materiaal BTWi. Deze garantie zal aan de klant bij de terugkeer van het gehuurde materiaal teruggegeven worden. Als een schade is vastgesteld, zal de teruggave van de garantie uitgesteld worden totdat de schade wordt becijferd. De garantie zal in dit geval in aftrek van de schade komen. 
 3.5. Het gehuurde materiaal moet in dezelfde stand teruggegeven worden. De klant verbindt zich ertoe om het gebruik ervan en dit in alle omstandigheden correct uit te voeren. Het materiaal zal in alle omstandigheden onder zijn verantwoordelijkheid blijven. De onderverhuring, de lening of het deponeren van het materiaal dat door de klant wordt gehuurd, is strikt verboden, behalve voorafgaande en schriftelijke overeenkomst van de vennootschap. 
 3.6. Het vervoer is onder de verantwoordelijkheid en aan de kosten van de klant, die geacht wordt een adequate verzekering ten gunste van de vennootschap aangegaan te hebben.

Artikel 4: Aankoop van materiaal. 
 4.1. De verplichtingen van de vennootschap zullen volledig nagekomen zijn zodra het materiaal door de klant zal ontvangen worden. 
 4.2. De prijzen zijn voorzien voor een ophaling in de kantoren van de vennootschap, behalve schriftelijke anders overeengekomen. De leveringskosten zijn altijd ten laste van de klant. 
 4.3. Behalve anders bepaald in een gemeenschappelijke overeenkomst, zal de bestelling slechts na betaling van een voorschot van 50% van de som van de bestelling uitgevoerd worden, BTWi. De vennootschap behoudt zich het recht voor, op elk moment en zonder voorafgaande rechtvaardiging, om de volledige betaling van de bestelling te eisen. 
 4.4. Geen enkele bestelling van aankoop van materiaal kan geannuleerd worden. De aankoopprijs zal in alle gevallen betaald moeten worden en de klant zal deze in ontvangst moeten nemen. 
 4.5. Behalve anders bepaald in een gemeenschappelijke overeenkomst, zal het saldo van de bestelling aan de ophaling betaald moeten worden. 
 4.6. De leveringstermijnen worden ter informatie gegeven. De overschrijding van deze termijn, voor eender welke reden dan ook, geeft het recht niet op een willekeurige vergoeding. Hij verleent nooit het recht voor de klant om zijn bestelling te annuleren. 
 4.7. In geval van averij, manco of leveringsfout, kan de klant weigeren om levering van het onvolkomen materiaal te nemen. De redenen van deze weigering worden op de leveringsbon vastgelegd. In geen enkel geval mag de klant de levering van het deel van het materiaal dat overeenstemt met de bestelling weigeren. Er zal verplicht zijn om de totale prijs van het ontvangen materiaal te betalen. Bij gebrek aan rechtstreeks bezwaar, is het verkochte en ontvangen materiaal geacht in overeenstemming te zijn met de bestelling. 
 4.8. Elk ontvangen of geleverd materiaal, terwijl de volledige betaling nog niet plaatsvond, blijft het exclusieve eigendom van de vennootschap tot volledige betaling en de uitvoering van alle verplichtingen die uit de bestelbon voortvloeien. De klant zal, zonder de voorafgaande toestemming van de vennootschap, het materiaal in dit geval niet kunnen overbrengen naar een derde. 
 4.9. Na ontvangst, is de enig garantie diegene door de fabrikant van toepassing is voor de duur die door hem wordt gegeven. De enige verplichting voor de vennootschap is de personalia van de technische dienst van de importeur voor de Benelux of de fabrikant te leveren.

Artikel 5: Tarieven en betaling. 
 5.1. De betalingen gebeuren aan de contanten aan het einde van de dienstverrichting, aan het einde van het verhuren of aan het ontvangst van het gekochte materiaal of diensten. In geval van tegengestelde overeenkomst of in geval van uitkering of verhuren van meer dan twee dagen, gebeuren de betalingen aan de contanten binnen de tien dagen vanaf de datum van elke totale of intermediaire rekening. Elk bedrag dat niet op de invorderbaarheidsdatum wordt betaald, is productief, met het volste recht en zonder voorafgaande aanmaning, van een belang van 10% per jaar. 
 5.2. Bovendien bij gebrek aan betaling van het geheel of een deel van het verschuldigde bedrag op de vervaldag, zal zijn bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning, van een vaste en onbuigzame vergoeding van 15%, met een minimum van 50,00 €, verhoogd worden. Deze vergoeding dient om de onbetaalde administratieve kosten te dekken en het beleid van. 
 5.3. Elk bezwaar betreffende de facturering moet de vennootschap per aangetekende brief binnen de acht dagen vanaf de datum van de rekening bereiken, anders worden de facturen als aanvaard geacht. De klant wordt niet gemachtigd om zijn betalingen te schorsen voordat de vennootschap de gegrondheid van zijn bezwaar erkent. 
 5.4. Het betalingsgebrek op de vervaldag van één rekening machtigt de vennootschap om de andere bestellingen zonder andere formaliteit op te schorten of te ontbinden.

Artikel 6: Bevoegdheid. 
 6.1. In geval van geschil, zijn de rechtbanken van het arrondissement van Gent enig bevoegd.

Let’s meet up for a friendly coffee